Bestseller of Fiction from OpenBook(2021.06.07-2021.06.13)

Source:  Author:  2021-07-05 10:47 

No.

Title

Author

Publishers

Price
(RMB)

1

There is a snack bar near the cloud

Zhangjiajia

Hunan Literature and Art Publishing House

42

2

Red Crag

Luo Guangbin,Yang Yiyan

China Youth Publishing Group

36

3

Wen Cheng

Yu Hua

Beijing Shiyue Literature and Art Press

59

4

Alive

Yu Hua

Beijing Shiyue Literature and Art Press

35

5

Can't hide

Zhu Yi

Qingdao Press Co. Ltd

59.8

6

Douluo Mainland(5)

Tangjia Sanshao

Ningxia Sunshine Publishing House Co. Ltd

34.8

7

One Hundred years of Solitude(50th anniversary edition)

Gabriel Garcia Marquez

NanHai Publishing House

55

8

The Three-Body Problem

Liu Cixin

Chongqing Publishing House

23

9

Hard to coax

Zhu Yi

Jiangsu Phoenix Literature and Art Publishing House

48

10

The Three-Body Problem

Liu Cixin

Chongqing Publishing House

26

Editor: